Out Source System Analyst บริการนักวิเคราะห์ระบบสำหรับโครงการในทุกๆธุรกิจ

หัวใจสำคัญของการออกแบบระบบคือ นักวิเคราะห์ออกแบบระบบที่มีประสบการณ์ในธุรกิจนั้นๆ ดังนั้น บ.ทีทีที บารเธอร์ส จำกัด จึงเลงเห็นว่าการวิเคราะ์งานในแต่ละประเภทธุรกิจ เช่น ธุรกิจการเงิน , การทหาร , ที่ดิน , ปศุสัตว์ , การต่างประเทศ , สารสนเทศด้านภูมิศาสตร์ เป็นต้น การออกแบบระบบนั้นออกมาตรงกับความต้องการผู้ใช้งานมากที่สุด เปรียบเหมือนเกษตรกร ถ้าชำนาญการปลูกข้าว จะให้มาปลูกกล้วย อาจจะเกิดข้อผิดพลาดได้เช่นกัน เราจึงมี System Analyst สำหรับหลากหลายประเภทธุรกิจ เพื่อรองรับลูกค้าทางด้านไอที และลดความเสี่ยงการส่งงานว่าจะไม่เป็นไปตามความต้องการ

11 เมษายน 2563

ผู้ชม 1099 ผู้ชม

• รับ Requirement จากลูกค้า
• ออกแบบระบบ Flow การทำงาน ออกแบบ ER Diagram
• ออกแบบ Mockup เพื่อให้เกิดความเข้าใจกับผู้ใช้มากที่สุด

• ออกแบบ Database
• มอบหมายงานให้โปรแกรมเมอร์ในทีม
• จัดทำเอกสารเช่น Requirement Specification
• ควบคุม, ดูแลการวิเคราะห์ระบบ และวางระบบงานที่ได้รับมอบหมาย
• ควบคุม, ดูแลการวิเคราะห์ระบบ และวางระบบงานให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
• วิเคราะห์ความเหมาะสมต่างๆ ของการพัฒนาและออกแบบระบบให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้งาน
• ออกแบบและตรวจสอบความถูกต้องของระบบงานและโปรแกรมต่างๆที่ได้มีการพัฒนา
• แนะนำการใช้งานและแก้ไขปัญหาโปรแกรมให้กับผู้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

Resource ที่ลูกค้าจะได้รับ

 System Requirement Spec(SRS) , Database , ER-Diagram , DataDictonary , System Design Document (SDD)

 

Optional

Business Flow Diagram , Data Flow Diagram , Activity Diagram 

Engine by shopup.com