Production & Material Requirement Planning ระบบบริหารจัดการวางแผนผลิต

หมวดหมู่สินค้า: ซอฟ์ตแวร์ Products
Production & Material Requirement Planning เป็นระบบบริหารจัดการการผลิตและบริหารวัตถุดิบสำหรับผลิต โดยที่การติดตั้งระบบจะผูกติดระบบกับเครื่องที่ได้ระบุไว้เท่านั้น โปรแกรมสำเร็จรูปนนี้ สามารถใช้ได้กับลูกค้าทั่วไปที่จะต้องเตรียมส่งงานต่อเนื่องทุกเดือน และมีโพรแคทความต้องการล่วงหน้าให้ตลอดต่อเนื่อง และไม่จำกัดปริมาณรายการที่จะต้องวางแผนการผลิตและจะทำให้ผู้ใช้ สามารถรู้ความต้องการลูกค้า และจำนวนรายการ จำนวนชิ้นงาน ที่ต้องวางแผนการผลิตในแต่ละครั้ง

25 พฤษภาคม 2565

ผู้ชม 12330 ผู้ชม

 

 

รายละเอียดของโปรแกรม    

Production Planning
Part Data Update ใช้สำหรับปรับปรุงเปลี่ยนแปลงค่าต่างๆ ของ Part เพื่อให้สามารถนำข้อมูล ณ ปัจจุบันไปฟอร์แคส และบันทึกข้อมูลการผลิตจริงเพื่อใช้สำหรับการตััดสินใจของผู้บริหาร (เฉพาะบางค่าที่ต้องแก้ให้ทันสมัย) กรณีที่มีโมดูล WMS จะสามารถอัพเดทข้อมูลแบบ Real time ได้โดยอัตโนมัติ
Upload Forecast

นำข้อมูลประมาณการ (Forecast) ในรูปแบบ รายวัน รายเดือน รายปี อัพโหลดเข้าสู่ระบบในรูปแบที่โปรแกรมกำหนด หรือในรูปแบบของลูกค้า เช่น EDI (Komatus) , K-PLANET (Kubota) ได้โดยตรง เพื่อให้ระบบวิเคราะห์ความต้องการการผลิตที่เหมาะสมกับขีดความสามารถของโรงงานท่าน

   

Qty. Prod. Required แสดงข้อมูล Part หรือ สินค้าที่ต้องผลิตในระยะ รายวัน รายเดือน สามารถแสดงประมาณการ (M , M+1 , M+2 , M+3) ระบบสามารถ Export ข้อมูลในรูปแบบ Excel เพื่อใช้สำหรับเป็นใบสั่งผลิตในแต่ละสายการผลิต (Production line) เพื่อให้ได้สินค้าที่ต้องส่งลูกค้าเป็นไปตามเป้าหมาย และทำให้การ Stock สินค้ามีปริมาณที่เหมาะสมที่สุด
New Coming item เพิ่ม รายการผลิตใหม่ สามารถเพิ่มข้อมูล Item ใหม่เข้าสู่ระบบเพื่อบริหารจัดการได้โดยง่าย โดยการเพิ่มสามารถเพิ่มในรูปแบบ Single Item หรือ Multiple Item (Excel Template) ได้
Data Correct ตรวจสอบข้อมูล สินค้าเบื้องต้น
Material Planning
Material Required บริหารรจัดการข้อมูลวัตถุดิบที่อยู่ในคลังสินค้าและปรับปรุงข้อมูล ผ่านไฟล์ Excel
Sum Material to Order   แสดงวัตถุดิบเพื่อสั่งจาก Supplier ให้มาส่งตามวันเวลาที่กำหนดเพื่อให้สายการผลิต สามารถผลิตสินค้าได้อย่างต่อเนื่อง ออกใบสั่งซื้อวัตถุดิบโดยแยกตาม ประเภทวัตถุดิบแต่ละ Supplier แบบอัตโนมัติ

 

 

 

 

 

รายละเอียดโปรแกรม  

บริหารจัดการข้อมูลพื้นฐาน (Factory Master Data)

บริหารจัดการข้อมูลพื้นฐาน ( Factory Master Data )

 

 

บริหารจัดการคลังสินค้า (Warehouse Management)

บริหารจัดการคลังสินค้า ( Warehouse Management )

 

ข้อมูลประวัติการดำเนินงาน & ข้อมูลเชิงสถิติ

ข้อมูลประวัติการดำเนินงาน & ข้อมูลสถิติ

 

วางแผนการผลิต (Production Planning)

 วางแผนการผลิต ( Production Planning )

 

วางแผนวัตถุดิบ (Material Requirement Planning)

 วางแผนวัตถุดิบ ( Material Requirement Planning )

 

ควบคุมคุณภาพ (Quality Control - AI Machine Learning)

 ควบคุมคุณภาพ ( Quality Control - AI Machine Learning )

 

Dashboard

 Dashboard

 

QR Code

 QR Code & Barcode Scanner

 

สามารถปรับแต่งตามต้องการ (Customize Customer Requirement)

 สามารถปรับแต่งตามต้องการ ( Customize Customer Requirement )

 

 

 

 

 

Engine by shopup.com