WMS (Warehouse Management System) โปรแกรมบริหารคลังสินค้า

หมวดหมู่สินค้า: ซอฟ์ตแวร์ Products
WMS คือ ระบบโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้ในการบริหารระบบคลังสินค้าทั่วไป ที่รับสินค้า เก็บสินค้า และกระจายสินค้า ระบบโปรแกรมประกอบด้วย ระบบงานหลัก 3 ระบบ คือ การรับสินค้า (Receiving) การจัดเก็บสินค้า (Storage) การส่งมอบสินค้า (Delivery)

31 มกราคม 2564

ผู้ชม 13899 ผู้ชม

  • ตรวจสอบจำนวนขาเข้า- ขาจ่ายสินค้า
  • เพิ่มประสิทธิภาพในการหยิบ/เบิกสินค้า
  • ออกรายงานแบบรายวัน รายเดือน รายปี
  • สนับสนุนการใช้ระบบ Barcode ในการจัดการสินค้า โดยจะช่วยในการจัดการระบบงานต่างๆ ตั้งแต่ การรับสินค้าเข้าคลัง,
  • การจัดเก็บ, การย้ายสินค้า, การเบิก, และการจัดส่ง, การตรวจนับสินค้า
  • ลดความเคยชินส่วนบุคคล ของผู้ปฏิบัติงานจัดเก็บสินค้าเข้าคลัง
  • สามารกใช้ประโยชน์พื้นที่ได้มากที่สุด
Engine by shopup.com